Regulamin Studia Tańca “La Fiesta”§1 DEFINICJE
1. Studio – należy przez to rozumieć “Studio Tańca La Fiesta”.
2. Uczestnik – osoba, która na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego została zapisana przez Studio na zajęcia grupowe bądź indywidualne.
3. Klient – osoba pełnoletnia, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę w wymaganej wysokości, rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku uczestników małoletnich.
4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w Studio.
5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.
6. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w Studio, dostępny na stronie www.studiolafiesta.com
7. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.

§2 ZAJĘCIA W GRUPACH
1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
2. O kolejności zakwalifikowania Uczestnika do Grupy decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego.
3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone tylko poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.studiolafiesta.com

§3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Studia.
2. W przypadku zdarzeń losowych, Studio zastrzega sobie prawo do incydentalnej:
a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
b. zmiany terminu zajęć w Grupie,
c. zmiany Instruktora,
d. odwołania zajęć.
4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, Studio zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze odpowiednio formę nauczania i stopień zaawansowania danej Grupy bądź odpowiednio wcześnie klient otrzyma informację, że zajęcia się nie odbędą - karnet zostanie przesunięty o okres między zajęciami.
5. Studio zastrzega sobie prawo zmiany terminu i częstotliwości zajęć w nowym semestrze. Klient, który nie wyraził zgody na wprowadzone zmiany może zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
6. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Studia, Studio zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania.
7. W trakcie przerw od zajęć, zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez placówkę warsztatach, kursach wakacyjnych, półkoloniach, obozach oraz innych produktach za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.
2. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków zatwierdzonych przez właściciela Studia.
3. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor bądź właściciel Studia wyrazi na to zgodę. Studio może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika.
4. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy z sali.
5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
d. podporządkowania się poleceniom instruktora.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust.5 Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.
7. W przypadku powtarzających się incydentów nie wywiązywania się Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 5 Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo wykreślić danego Uczestnika z listy Grupy.

§5 LEKCJE INDYWIDUALNE
1. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Studia zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, Studio zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
2. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
3. W razie rezygnacji z zarezerwowanego terminu klient proszony jest o informację co najmniej 5 godzin przed wyznaczonym terminem. W przeciwnym wypadku opłata za anulowaną rezerwację wyniesie 50% kwoty za lekcję. W razie nieobecności na lekcji bez poinformowania, lekcja jest płatna 100%.
4. W szczególnych przypadkach za zgodą Klientów, kilkoro Uczestników może brać udział jednocześnie w lekcji prowadzonej przez jednego Instruktora.
5. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.

§7 BEZPIECZEŃSTWO
1. Studio nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie Studia, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku problemów zdrowotnych Studio rekomenduje konsultacje z lekarzem.
3. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego upoważnionego pracownika Studia.
4. W przypadku dodatkowego wynajęcia sali, Klient ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników przebywających na tej sali.
5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie Studia lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie placówki, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie Studia lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników Studia.
6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
8. Na terenie Studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
9. Uczestnicy są obowiązani zmienić obuwie na taneczne przed wejściem na salę.
10. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane prowadzącemu zajęcia.
11. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren Studia.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika Studia.
13. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jej terenie.

§8 PŁATNOŚCI
1. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.studiolafiesta.com
2. Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.studiolafiesta.com Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
3. Placówka może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
a. Grup ustalanych indywidualnie,
b. Grup specjalnych,
c. Grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.

§11 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Studio.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.
3. Zgoda, o której mowa w art. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje: a. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie, b. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych, c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet, d. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Studio i osoba je prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie Studio lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez Studio i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody placówki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w art. 1.

§13 ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.studiolafiesta.com
2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Studio promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

§14 KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
1. Na potrzeby komunikacji w sprawach zajęć klient może zostać dodany do grupy Whatsapp.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Regulamin oraz Cennik są dostępne na stronie internetowej www.studiolafiesta.com
3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.
Copyright ©2020 Studio La Fiesta, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 9320
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem